Akceptacja warunków sprzedaży

Dla wszystkich transakcji sprzedaży obowiązują następujące warunki. Odchylenia muszą być sporządzone w formie pisemnej lub ustnej. Jeżeli Klient nie złoży w ciągu 8 dni sprzeczności po dostarczeniu przez nas warunków sprzedaży, dostawy oraz płatności, warunki nabierają ważności w pełnej całości.

Oferta i zawarcie umowy

Wszystkie dane nie są wiążące. Zlecenia uważa się dopiero wtedy za przyjęte, jeżeli są one przez nas potwierdzone pisemnie. Oferta i potwierdzenie zamówienia tworzą zawarte informacje o warunkach sprzedaży, dostawy oraz płatności.

Dane techniczne

Wszystkie informacje są bez gwarancji. Zastrzegamy prawo zmian dan technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialność za pomyłki, błędne dane oraz ilustracje techniczne.

Ceny  

Wszystkie ceny wyrażone są w EURO w wartości netto plus prawny podatek VAT.
Nasze ceny nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia cen obowiązujących w dniu dostawy. Koszty transportu nie są wliczone w ceny zakupu, dlatego też  będą osobno naliczone.

Termin dostawy i siła wyższa

Szczegóły dotyczące terminu dostawy następują według naszej najlepszej wiedzy, ale są bez gwarancji i zależą od terminu dostawy naszych kontrahentów. Wystąpienie siły wyższej uprawnia nas do przesunięcia terminu dostawy. Przez siłę wyższą rozumie się katastrofy, pożary, strajki, zamieszki, wojnę i warunki podobne do wojny.

Dostawa i wysyłka

Dostawa następuje z naszego magazynu w Wuppertalu. Dostarczamy towary od wartości zamówienia 300 euro netto w Republice Federalnej Niemiec franco do miejsca odbiorczego, łącznie z opakowaniem (i za granicę, do granicy Niemieckiej franko i do/lub Portu morskego Bremen/Hamburg/Kiel). W przypadku dostaw o wartości poniżej 300 euro netto doliczany będzie ogólny koszt transportu w wysokości 6 euro i dotyczy wyłącznie dostaw na terenie Niemiec. Przesyłki eksportowe będą naliczane według wynikających kosztów wysyłkowych. Nie zawieramy ubezpieczeń transportowych. Wybieramy najkorzystniejszy na nasze uznanie środek transportu wysyłki.

Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane tylko wówczas, jeżeli zostaną zgłoszone w ciągu 8 dni po otrzymaniu towaru oraz zostaną udowodnione wady materiałowe lub nieprawidłowa realizacja zamówienia i pod warunkiem, że chodzi tu o towar dostarczony przez nas. W tym przypadku, wadliwy towar zostanie bezpłatnie wymieniony. Roszczenia o odszkodowanie nie mogą być przedmiotem reklamacji. 

Warunki płatności

Nasze faktury są płatne netto w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury z potrąceniem  2 % skonto lub do  30 dni netto. Kwoty poniżej 50,00 EUR są płatne natychmiast bez potrąceń. Po przekroczeniu terminu płatności, będą naliczane odsetki w wysokości 2% wg oprocentowania kredytowego. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia weksli lub czeków; na ogół są one akceptowane jako środek płatniczy i dopiero po ich realizacji znajdują zastosowanie jako środek pieniężny. Koszty dyskontowe oraz opłaty bankowe są pokrywane przez Zamawiającego.

Zastrzeżenie własności

Dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością aż do kompletnej zapłaty wystawionych przez nas faktur. Jako dokonaną płatność uznaje się wpłynięcie na nasze konto równoważnej należności. Zamawiający ma prawo do sprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności; Zamawiający nie ma prawa do zastawiania towarów będących naszą własnością lub przenoszenia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. W przypadku odsprzedaży zastrzeżonego towaru, Klient jest zobowiązany do ochrony naszych praw własności. Ponadto, Zamawiający już teraz przenosi na nas wszystkie wierzytelności wynikające z odsprzedaży towaru zastrzeżonego. Przyjmujemy powyższe oświadczenie przenoszenia wierzytelności. Na nasze żądanie, Klient musi dostarczyć informacje na temat przeniesionych wierzytelności oraz powiadomić dłużnika o cesji.


Jeżeli zastrzeżony towar jest odsprzedawany wraz z innymi towarami, przenoszenie wierzytelności, ustalone w akapicie 1, obowiązuje jedynie w wysokości równej wartości zastrzeżonego towaru, który jest przedmiotem transakcji dostawy razem z innymi produktami.

Miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

Miejscem realizacji zobowiązań dla dostaw i płatności jest miasto Wuppertal. Wyłączną jurysdykcję nad sporami mogącymi wyniknąć pomiędzy Stronami ma sąd właściwy w Wuppertalu.

Ważność warunków handlowych.

Nasze warunki handlowe obowiązują również wtedy, jeżeli jeden z nich lub więcej jest pozbawione mocy prawnej.